Obchodní podmínky společnosti C H Complex System s. r. o. ke kupní smlouvě uzavřené přes e-shop uvedené společnosti

 •  VYSVĚTLENÍ POJMŮ A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  • Obchodními podmínkami“, „OP“ nebo „podmínkami“ se rozumí tyto obchodní podmínky, které v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „občanský zákoník“), upravují vzájemná práva, povinnosti a vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, která je uzavřena v rámci e-shopu prodávajícího dostupného zde: https://chsystem.cz/obchodni-podminky/ (dále také jako „e-shop“), přičemž tyto OP jsou nedílnou součástí takové kupní smlouvy.
  • Prodávajícím“ se rozumí obchodní společnost C H Complex System s.r.o.,
   IČ: 062 14 011, se sídlem: Slatinická 191, 783 49 Lutín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 71090, email: poptavam@chsystem.cz.
  • Kupujícím“ se rozumí osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu, která se řídí těmito OP, a to nikoliv jako spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku.
  • Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mimo jiné pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
  • Smluvní stranou“ nebo „stranou“ se rozumí jednotlivě prodávající nebo kupující a „smluvními stranami“ nebo „stranami“ se rozumí prodávající a kupující společně.
  • Vyšší mocí“ se rozumí mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvních stran, která jedné nebo oběma smluvním stranám dočasně nebo trvale zabránila v plnění nebo protiplnění. Pro účely těchto OP se za takovou překážku považují zejména přírodní katastrofy, nehody, havárie, teroristické útoky, války, občanské nepokoje, povstání či revoluce, stávky nikoliv lokálního charakteru, epidemie, pandemie a dále obecně závazné vrchnostenské právní akty, které zásadně omezují možnost plnění smluvní strany, a které byly přijaty v souvislosti s vyšší mocí ve smyslu těchto OP. Za událost vyšší moci nejsou považovány takové události jako výluka, zpoždění dodávek subdodavatelů (pokud nejsou způsobeny událostmi vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu.
  • Kupní smlouvou“ nebo „smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím v rámci e-shopu.
  • E-shop je dostupný pouze pro podnikatele, tzn. kupní smlouvu s prodávajícím může uzavřít pouze kupující – podnikatel, přičemž uzavřením kupní smlouvy výslovně uvádí a stvrzuje, že kupní smlouvu uzavírá jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti.
  • Kupující učiněním objednávky jako návrhu na uzavření kupní smlouvy, potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Kupující zároveň souhlasí s tím, že se vzájemné vztahy mezi ním a prodávajícím budou řídit těmito OP.
  • Odchylná písemná ujednání smluvních stran v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP.
  • Ustanovení OP mají přednost před dispozitivními ujednáními obecně závazných předpisů, především občanského zákoníku.
  • Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně uvedeného zboží nebo za uvedenou cenu.
  • Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

 • OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Kupující provádí objednávku zboží prostřednictvím svého zákaznického účtu, kterou provede v e-shopu. Bez registrace, která je předpokladem vzniku zákaznického účtu, není možné učinit objednávku a uzavřít kupní smlouvu.
  • Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží a způsob platby.
  • Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko " Odeslat Objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je registrace zákaznického účtu, vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
  • Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
  • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
  • Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
  • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v e-shopu, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno oznámení o potvrzení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto OP.

 

 • ZÁKAZNICKÝ ÚČET
  • Na základě registrace kupujícího provedené v e-shopu může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující nemůže objednávat zboží bez registrace.
  • Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, pokud kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, jsou zde důvody pro odstoupení od kupní smlouvy apod.
  • Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 • KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Kupní cenou se rozumí peněžitá částka, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za odevzdání zboží a převedení vlastnického práva k němu, a to na základě dohody o její výši, která je součástí kupní smlouvy.
  • Není-li uvedeno jinak, je kupní cena sjednána a stanovena jako cena bez DPH, a prodávající k takto uvedené kupní ceně připočte DPH v zákonné výši určené příslušným právním předpisem ke dni zdanitelného plnění.
  • Kupní cena nezahrnuje náklady na přepravu, dodání zboží, balné, ani jiné související náklady, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Tyto náklady budou připočteny ke kupní ceně nebo budou kupujícímu účtovány dodatečně.
  • Kupní cenu, případně i náklady uvedené v bodě 4.3 těchto OP může kupující uhradit na základě faktury vystavené a doručené kupujícímu prodávajícím následujícími způsoby:
 •            bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře, nebo
 •            v hotovosti při převzetí zboží u prodávajícího (tuto možnost lze využít pouze v případě, pokud hodnota koupeného zboží nebude převyšovat limit stanovený zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů).
  • V případě bezhotovostní platby převodem na bankovní účet je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, ledaže se smluvní strany dohodou jinak.
  • Úplné uhrazení kupní ceny je nutným předpokladem dodání zboží kupujícímu. Bez úplného uhrazení kupní ceny nebude zboží kupujícímu předáno, ledaže se smluvní strany dohodou jinak.
  • V případě platby prostřednictvím platební brány e-shopu postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb, na jehož platební bránu bude po odeslání objednávky kupující přesměrován.
  • V případě bezhotovostní platby převodem na bankovní účet je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
  • Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen vystavit v zákonem stanovených případech kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  • Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího nebo je přiložen k dodávanému zboží. Objednatel ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2002 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále také jako „Zákon o DPH“), výslovně souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

 

 • DODACÍ PODMÍNKY
 • Zboží je kupujícímu dodáno výlučně osobním odběrem v provozovně prodávajícího, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou jinak.
 • Jiné náklady uvedené v bodě 4.3 těchto OP jsou uvedeny buď v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím nebo jsou mezi smluvními stranami dohodnuty jiným způsobem.
 • Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zdali nevykazuje zjevné vady, zdali je zboží kompletní a překontrolovat množství zboží. V případě, že zboží vady vykazuje, je nekompletní nebo neodpovídá jeho množství, je povinen toto ihned prodávajícímu oznámit.
 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů uvedených v bodě 4.3 těchto OP, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 • Převzetí zboží je kupující povinen prodávajícímu potvrdit.
 • Nastanou-li po uzavření kupní smlouvy okolnosti mající charakter vyšší moci nebo jiné objektivní skutečnosti, které brání prodávajícímu dodat zboží kupujícímu včas, má prodávající právo přiměřeně dodací lhůtu prodloužit nebo od kupní smlouvy odstoupit.

 

 • ODPOVĚDNOST ZA VADY, ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 • Odpovědnost za vady zboží prodávajícího je řešena obecně závaznými právními předpisy.
 • Poruší-li strana kupní smlouvu podstatným způsobem nebo stanoví-li tak tyto OP, může druhá strana bez zbytečného odkladu od kupní smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující kupní smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že za podstatné porušení kupní smlouvy se považuje prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny o více než 10 dnů od doby splatnosti kupní ceny.
 • Smluvní strany se dohodly, že prodávající je, nad rámec zákonem stanovených případů
  a případů stanovených smlouvu nebo těmito OP, oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
 • trvá-li vyšší moc nebo její následky bránící plnění prodávajícího kupujícímu podle smlouvy po dobu delší než 3 měsíce;
 • trvá-li vyšší moc nebo její následky bránící kupujícímu v uhrazení jakékoliv peněžité částky prodávajícímu podle smlouvy po dobu delší než 3 měsíce;
 • kupující sám na sebe podal návrh na zahájení insolvenčního řízení;
 • byl zjištěn úpadek kupujícího;
 • soudem byl zamítnut insolvenční návrh na kupujícího z důvodu nedostatku
  jeho majetku;
 • soudem bylo schváleno moratorium ohledně kupujícího;
 • kupujícímu byl jmenován insolvenční správce;
 • majetek či aktiva kupujícího jsou předmětem exekuce nebo výkonu rozhodnutí, nikoli však pro exekuci nebo výkon rozhodnutí týkající se zanedbatelné částky. Zanedbatelnou částkou se pro tyto případy rozumí částka do 250.000,- Kč
  jakožto částka souhrnná pro všechny exekuce a všechny výkony rozhodnutí;
 • kupující neposkytuje prodávajícímu součinnost potřebnou k řádnému plnění prodávajícího kupujícímu nebo k jiným povinnostem, k nimž je prodávající
  podle smlouvy, těchto OP nebo ze zákona povinen, a to ani v náhradní přiměřené lhůtě, kterou prodávající kupujícímu za účelem poskytnutí potřebné součinnosti písemně stanovil, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 7 dní.
 • Odstoupením od kupní smlouvy se závazek zrušuje od počátku a v rozsahu jeho účinků zanikají práva a povinnosti stran. V případě částečného plnění je odstupováno pouze co do nesplněné části.
 • Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 

 • JINÁ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
  • Bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva) nebo zastavit své pohledávky za prodávajícím, případně postoupit kupní smlouvu nebo její část nebo práva a povinnosti z ní vyplývající na jakoukoliv jinou osobu.
  • V případě prodlení kupujícího s úhradou jakéhokoliv peněžitého dluhu, zejména kupní ceny, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dluhu za každý den prodlení až do zaplacení kupní ceny.
  • Zmaří-li adresát dojití písemnosti odeslané odesílatelem formou doporučené zásilky tím, že si písemnost nepřevezme v úložní lhůtě, která bude v délce minimálně patnácti dní, platí, že písemnost byla adresátu doručena dnem uplynutí posledního dne úložní lhůty. Zmaří-li adresát dojití písemnosti odeslané odesílatelem formou doporučené zásilky tím, že ji odepře převzít, platí, že písemnost byla doručena dnem, kdy ji adresát odmítl převzít. Zmaří-li adresát dojití písemnosti odeslané odesílatelem formou doporučené zásilky jinak, než je uvedeno výše (např. tím, že neoznačí poštovní schránku svým jménem a příjmením či obchodní firmou, případně se poštovní schránka na adrese adresáta uvedené v záhlaví této smlouvy nebude vůbec nacházet), platí, že je písemnost řádně doručena dnem jejího vrácení odesílateli. Toto ujednání chtějí smluvní strany bez výhrad respektovat, zejména nechtějí, aby případnou neplatnost tohoto ujednání posuzoval soud, neboť je pro ně nezbytné, aby z důvodu ochrany jejich práv bylo doručování včetně způsobů náhradního doručení jimi upraveno tak, aby jim vyhovovalo s přihlédnutím k jejich svobodné vůli, kterou si nepřejí nahrazovat vrchnostenským posuzováním soudní moci. Nadto smluvní strany deklarují, že pokud soudy v některých případech považují ujednané právní domněnky a fikce za neplatné, tak i přesto smluvní strany výslovně trvají na ujednání náhradní formy doručení písemností uvedené v tomto bodě v celém rozsahu a zavazují se tímto ujednáním řídit.
  • Kupující na sebe uzavřením kupní smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností. Před uzavřením kupní smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností kupní smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření kupní smlouvy nastat. Kupní smlouvu nelze měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.
  • Smluvní strany si před uzavřením smlouvy sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž v okamžiku uzavření smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.
  • Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy nebo OP byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Jestliže kterákoli se smluvních stran přehlédne nebo pomine jakékoli neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržování jakékoli povinnosti vyplývající ze smlouvy, takové jednání nezakládá vzdání se práva na plnění takové povinnosti a žádné vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.
  • V souladu s ustanovením § 4 občanského zákoníku, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností, a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, smluvní strany posoudily obsah smlouvy včetně OP a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem na smlouvě. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech okolností a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.
  • Kupující ve smyslu § 1753 NOZ učiněním objednávky prohlašuje, že veškerá ustanovení těchto OP jsou přiměřená a bylo možné je rozumně očekávat.

 

 • VOLBA PRÁVA, PŘÍSLUZŠNOST SOUDU
 • Je-li kupující osobou, která má sídlo, místo podnikání či bydliště na území jiného státu, strany se dohodly, že smluvní vztah mezi nimi se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Právním řádem České republiky se v takovém případě řídí také všechny ostatní právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy.
 • Strany se dohodly, že pro rozhodování sporů jsou příslušné soudy v České republice. Je-li kupujícím podnikatel a kupní smlouva je uzavírána v rámci podnikatelské činnosti stran, strany se dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně je soud, v jehož obvodu má sídlo prodávající, nestanoví-li zvláštní zákon v daném případě příslušnost výlučnou.

 

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Právní vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené kupní smlouvou a těmito OP se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
  • V případě, že některé ustanovení OP nebo smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení OP nebo smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu OP nebo smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení OP nebo smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a OP nebo smlouvě jako celku.
  • OP a kupní smlouvy na základě nich uzavřené obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a OP a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

 

 • PLATNOST A ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
  • Tyto OP jsou platné a účinné ode dne 12.4.2021 do vydání aktualizovaného znění OP.
  • Aktuálně platné a účinné znění OP je k dispozici na webových stránkách prodávajícího https://chsystem.cz/obchodni-podminky/.

 

V Lutíně dne 12.4.2021         

                             

C H Complex System s. r. o.

Zpět do obchodu