Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

1.1 „Obchodními podmínkami“, „OP“ nebo „podmínkami“ se rozumí tyto obchodní podmínky. Podmínky obsahují obecná ujednání ohledně produktu Chytré pracoviště společnosti C H Complex System s.r.o. a veškerých plnění dodavatele vůči objednateli, stejně jako protiplnění objednatele dodavateli za uvedená plnění. Tyto OP se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že na ně odkazuje příslušná smlouva.

1.2 „Smlouvou“ se rozumí oboustranně odsouhlasená a oboustranně podepsaná cenová nabídka dodavatele. Pro účely těchto OP je samostatnou smlouvou každá dohoda o každém jednotlivém plnění zvlášť, a to i v případě, kdy jedna listina obsahuje vícero dohod, tedy v takovém případě je mezi stranami jednou listinou ujednáno vícero smluv na vícero plnění.

1.3 „Dodavatelem“ se rozumí obchodní společnost C H Complex System s.r.o.,
IČ: 062 14 011, se sídlem: Slatinická 191, 783 49 Lutín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 71090.

1.4 „Objednatelem“ se rozumí osoba, která uzavřela s dodavatelem smlouvu, a to nikoliv jako spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku.

1.5 „Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.6 „Pracovním dnem“ se rozumí kterýkoli den v týdnu od pondělí do pátku vyjma dnů pracovního klidu dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ve znění pozdějších předpisů.

1.7 „Plněním“ se rozumí jakékoli plnění dodavatele vůči objednateli podle smlouvy, a to zejména prodej zboží, tj. věcí včetně jejich součástí, provedení díla, poskytování licence, pronájem věcí či jakékoliv jiné plnění, které dodavatel poskytuje objednateli na základě smlouvy.

1.8."Protiplněním" se rozumí peněžité plnění objednatele poskytované dodavateli za jeho plnění.

1.9 „Smluvní stranou“ se rozumí jednotlivě objednatel nebo dodavatel a „smluvními stranami“ se rozumí objednatel a dodavatel společně.

1.10 „Chytrým pracovištěm“ se rozumí produkt dodavatele, který je poskytován na základě smlouvy a těchto OP, jehož součástmi jsou jednotlivá plnění specifikovaná smlouvou
a těmito OP.

1.11 „Vyšší mocí“ se rozumí mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvních stran, která jedné nebo oběma smluvním stranám dočasně nebo trvale zabránila v plnění nebo protiplnění. Pro účely těchto OP se za takovou překážku považují zejména přírodní katastrofy, nehody, havárie, teroristické útoky, války, občanské nepokoje, povstání či revoluce, stávky nikoliv lokálního charakteru, epidemie, pandemie a dále obecně závazné vrchnostenské právní akty, které zásadně omezují možnost plnění smluvní strany, a které byly přijaty v souvislosti s vyšší mocí ve smyslu těchto OP. Za událost vyšší moci nejsou považovány takové události jako výluka, zpoždění dodávek subdodavatelů (pokud nejsou způsobeny událostmi vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu.

1.12 „Místem určení“ se rozumí místo, kde je umístěn jeden produkt „Chytré pracoviště“, tedy jedno pracoviště, a jde o místo, kde je dodavatelem poskytováno plnění související s tímto jedním produktem na základě poskytování jedné služby Adamassistant. Objednateli může být poskytováno vícero produktů „Chytré pracoviště“, a to v různých místech určení, vždy na základě poskytování vícero služeb Adamassistant. Počet produktů „Chytré pracoviště“ se rovná počtu míst určení a tyto se rovnají počtu potřebných služeb Adamassistant.

1.13 „Softwarem“ se rozumí programové vybavení, tedy počítačové programy, které jsou potřebné k poskytování plnění podle smlouvy a těchto OP.

1.14 „Movitým vybavením“ se rozumí movité věci, které jsou předpokladem pro poskytování některých služeb modulů podle článku 6 těchto OP. Popis jednotlivých typů movitého vybavení, jejich funkcionality, ovládání, konfiguračních požadavků apod. budou objednateli ze strany dodavatele vysvětleny v rámci zaškolení, přičemž provedení zaškolení potvrdí objednatel podpisem předávacího protokolu, který bude provedení zaškolení výslovně uvádět.

1.15 „Službou Adamassistant“ se rozumí poskytování licence k používání softwaru Adamassistant a zajišťování ukládání dat vytvořených produktem Chytré pracoviště.

1.16 „Službou modulu“ se rozumí různá plnění dodavatele objednateli dle smlouvy a těchto OP, přičemž funkcionality jednotlivých služeb modulů, jejich ovládání, konfigurační požadavky, hardwarové předpoklady apod. budou objednateli ze strany dodavatele vysvětleny v rámci zaškolení, přičemž provedení zaškolení potvrdí objednatel podpisem předávacího protokolu, který bude provedení zaškolení výslovně uvádět.

 

Článek 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 OP jsou vypracovány v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku a stanovují základní pravidla, kterými se budou řídit všechny vztahy mezi objednatelem a dodavatelem při poskytování plnění dodavatele objednateli vyplývající ze smlouvy. V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku je část obsahu smlouvy učiněna těmito OP, přičemž objednatel uzavřením smlouvy stvrzuje, že s těmito OP souhlasí a zavazuje se jimi řídit.

2.2. Tyto OP tvoří přílohu smlouvy a jsou její nedílnou součástí, bez ohledu na to, zda jsou ke smlouvě fyzicky přiloženy či nikoliv.

2.3 Uzavřením smlouvy objednatel závazně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto OP. Objednatel je povinen řádně se seznámit se všemi ustanoveními těchto OP. Objednatel OP přijímá a zavazuje se OP dodržovat.

 

Článek 3

UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Nestanoví-li tyto OP jinak, projevuje dodavatel v souladu s § 1758 občanského zákoníku vůli, aby smlouva byla mezi smluvními stranami uzavřena pouze písemně.

3.2 Smlouva je uzavřena až po dosažení shody o všech jejích náležitostech.

3.3. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že za písemně uzavřenou smlouvu
se považuje i taková smlouva, která je podepsána, naskenována a zaslána protistraně elektronicky na emailovou adresu druhé smluvní strany uvedenou
ve smlouvě ve formátu .pdf.

 

Článek 4

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

4.1 Předmětem smlouvy je závazek dodavatele poskytovat objednateli plnění související s produktem dodavatele „Chytré pracoviště“. V rámci plnění je dodavatelem poskytováno podle požadavků objednatele uvedených ve smlouvě plnění různého charakteru, a to např. prodej movitých věci, pronájem movitých věcí, provádění díla, poskytování licence k softwaru. Plnění pro konkrétního objednatele může, ale nemusí, pokrývat všechny uvedené druhy plnění dodavatele. Na určitý druh plnění se použijí příslušná ustanovení těchto OP. Na všechna plnění se tedy použijí obecná ustanovení těchto OP a na každý druh plnění se současně použijí speciální ustanovení těchto podmínek, která na ně dopadají, např. na koupi se použijí obecná ustanovení těchto podmínek (čl. 1 až 4 a 11 až 15 OP) a současně i příslušná ustanovení těchto podmínek o kupní smlouvě (čl. 8 OP).

4.2 Každé z poskytovaných plnění na základě uzavřené smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními těchto obchodních podmínek, proto při uplatňování práv a povinností
ze smlouvy, a zejména pak při ukončování jednotlivých plnění, je třeba postupovat podle příslušných ustanovení dopadajících na konkrétní plnění ze smlouvy. Pro ukončení smlouvy je každá dohoda o každém jednotlivém plnění zvlášť považována za samostatnou smlouvu, a to i v případě, kdy jedna listina obsahuje vícero dohod o jednotlivých plnění, tedy mezi stranami je jednou listinou ujednáno vícero smluv, a to každá zvlášť na jednotlivé plnění.

  

Článek 5

POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ADAMASSISTANT

5.1 Tento článek obchodních podmínek, současně s obecnými ustanoveními těchto obchodních podmínek, se užije na poskytování služby Adamassistant.

5.2 V rámci služby Adamassistant poskytuje dodavatel objednateli licenci k používání softwaru Adamassistant a zajišťuje mu ukládání dat vytvořených produktem Chytré pracoviště (jednotlivými moduly), a to na konkrétním místě určení, se kterým je služba Adamassistant nerozlučně spojena, po dobu trvání poskytování služby Adamassistant na základě smlouvy.

5.3 Služba Adamassistant je potřebná k užívání veškerých dalších služeb uvedených v článku 6 těchto podmínek, a to konkrétně vždy na jednom místě určení, na kterém je produkt Chytré pracoviště užíván. K provozu druhého a dalšího produktu Chytrého pracoviště na jiném místě určení je potřeba poskytnutí druhé a další služby Adamassistant, a to buď novou smlouvou, případně rozšířením stávající smlouvy, podle dohody smluvních stran.

5.4 Licenci k používání softwaru Adamassistant poskytuje dodavatel objednateli
jako nevýhradní.

5.5 Na poskytnutí licence Adamassistant se užijí zákonná ustanovení o licenci uvedená v § 2358 až 2370 občanského zákoníku, a to s výjimkou těch, která jsou smlouvou nebo těmito podmínkami, ať už výslovně či nepřímo, vyloučena či upravena odchylnými ustanoveními smlouvy nebo podmínek.

5.6 Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2370 až § 2389 občanského zákoníku.

5.7 Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2366 občanského zákoníku, jelikož odměna za poskytování licence je součástí odměny za poskytování služby Adamassistant a je upravena rozdílně od úpravy uvedené v zákonném ustanovení občanského zákoníku.

5.8 Službu Adamassistant poskytuje dodavatel objednateli pouze za účelem jejího užívání výlučně objednatelem. Objednatel není oprávněn jakkoli do softwaru Adamassistant, firmwaru, aplikace Adamassistant apod. zasahovat, kopírovat je, měnit je, užívat je k jiným účelům nežli k ovládání produktu Chytré pracoviště

5.9 Nejpozději ke dni uvedenému ve smlouvě jako počátek poskytování služby Adamassistant bude objednateli na jeho emailovou adresu, uvedenou ve smlouvě, zaslán dodavatelem email obsahující odkaz na webovou stránku služby Adamassistant a jeho osobní přístupové údaje. Pokud se tak nestane, je objednatel povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli za účelem odstranění závadné situace, a to písemně na emailovou adresu podpora@adamassistant.com. Neoznámí-li objednatel tuto závadu dodavateli bezodkladně, což pro účely smlouvy a těchto OP znamená do jednoho pracovního dne, nemá objednatel nárok na slevu z odměny za poskytnutí licence z důvodu neposkytování služby.

5.10 Objednatel není oprávněn, bez výslovné a písemné dohody s dodavatelem, umožnit užívání služby Adamassistant jakékoliv třetí osobě, či jakékoliv třetí osobě zpřístupnit přístupové údaje.

5.11 Ukládání dat dálkovým způsobem je zajištěno dodavatelem přes subdodavatele, a to cloudovým úložištěm umístěným v Evropské unii, přičemž bezpečnost uložených dat je zajištěna příslušnými certifikáty (dále také jako „úložiště“). V souladu s povinnostmi plynoucími ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), mají objednatel postavení Správce a dodavatel postavení Zpracovatele osobních údajů. V souladu s čl. 28 odst. 3 GDPR tak objednatel a dodavatel spolu v rámci smlouvy uzavírají za účelem splnění povinností pro Správce a Zpracovatele osobních údajů vyplývajících GDPR také smlouvu o zpracování osobních údajů (dále také jako „smlouva o zpracování“), přičemž její ustanovení jsou uvedena v článku 14 těchto OP.

5.12 Data uložená na úložišti jsou přístupná objednateli pouze po dobu trvání poskytování služby Adamassistant, přičemž ukládaná a přístupná data se vždy váží ke konkrétnímu Chytrému pracovišti spojenému s konkrétní službou Adamassistant. Data jsou na úložišti uložena jen po dobu trvání poskytování služby Adamassistant. Dodavatel nemá ke konkrétním datům objednatele přístup, jelikož jsou ukládána v zašifrované podobě. Pokud dojde k zaplnění kapacity úložiště, kterou v rámci poskytování služby Adamassistant dodavatel objednateli na základě smlouvy poskytuje, dojde automaticky k odmazávání nejstarších (nejdéle uložených) dat.

5.13 Objednatel je oprávněn si v průběhu trvání poskytování služby Adamassistant zálohovat data uložená v rámci poskytování služby Adamassistant na vlastní úložiště.

5.14 Data objednatele uložená dodavatelem v průběhu poskytování služby Adamassistant na úložiště dálkovým způsobem (cloudovým uložištěm) budou po ukončení poskytování služby Adamassistant dodavatelem smazána. Objednatel je oprávněn si tato data zkopírovat po celou dobu poskytování služby Adamassistant. Před samotným smazáním bude o tomto objednatel dodavatelem informován emailem na elektronickou adresu objednatele uvedenou ve smlouvě a bude mít možnost, do sedmi dní od odeslání této informace dodavatelem, informovat dodavatele o jeho zájmu o zpřístupnění a uložení dat na úložiště objednatele, přičemž toto zpřístupnění bude dodavatelem zpoplatněno. Způsob zpřístupnění a uložení dat, jakožto i jeho datum, doba a odměna dodavatele, bude mezi smluvními stranami dohodnuta. Nedojde-li k vyjednání a uzavření oboustranně přijatelné dohody o zpřístupnění a uložení dat ani do dvou týdnů ode dne odeslání informace objednatele o jeho zájmu o zpřístupnění a uložení dat dodavateli, je dodavatel oprávněn data bez dalšího z úložiště smazat. Ke smazání dat uložených přímo na příslušný hardware, který bude mít objednatel po dobu poskytování služby Adamassistant u sebe, dojde bezodkladně poté, co bude příslušný hardware vrácen objednateli, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

5.15 Počátek doby poskytování služby Adamassistant je uveden ve smlouvě. Je-li ve smlouvě uveden i okamžik ukončení poskytování služby Adamassistant, je smlouva na poskytování služby Adamassistant ujednána na dobu určitou. Není-li ve smlouvě okamžik ukončení poskytování služby Adamassistant uveden, jedná se o smlouvu na poskytování služby Adamassistant na dobu neurčitou. Smlouvu na poskytování služby Adamassistant, jež byla uzavřena na dobu určitou, nelze vypovědět. Smlouvu na poskytování služby Adamassistant, jež byla uzavřena na dobu neurčitou, lze vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Je-li smlouvou nebo smlouvami poskytováno vícero služeb Adamassistant (tj. vícero Chytrých pracovišť), je ve výpovědi třeba dostatečně určitě uvést, kterého Chytrého pracoviště či pracovišť se výpověď týká, jinak je výpověď neplatná pro její neurčitost. Výpověď služby Adamassistant se automaticky týká i všech služeb modulů poskytovaných dodavatelem objednateli podle článku 6 těchto OP k tomuto příslušnému a konkrétnímu Chytrému pracovišti (netýká se však těch služeb modulů, které jsou poskytovány k jinému Chytrému pracovišti, tedy jsou příslušné k jiné službě Adamassistant).

5.16 Pokud dodavatel poskytuje na službu Adamassistant slevu, pak smlouva u jednotlivých položek (služeb) obsahuje cenu před slevou (standardní měsíční odměnu) a cenu po slevě (měsíční odměnu), a dále podmínky poskytnutí slevy, které musí být ze strany objednatele plněny po celou dobu trvání smlouvy. Pokud tyto podmínky přestane objednatel plnit, je dodavatel oprávněn po objednateli požadovat a objednatel je dodavateli povinen hradit standardní měsíční odměnu (cenu služby před slevou) za každou jednotlivou službu, a to ode dne, kdy objednatel přestal splňovat podmínky slevy.

5.17 V případě nefunkčnosti nebo nesprávné funkčnosti služby Adamassistant (dále také jako „vada Adamassistant“) je objednatel povinen neprodleně po zjištění vady Adamassistant tuto reklamovat dodavateli, a to písemně na emailovou adresu dodavatele podpora@adamassistant.com. Po tomto oznámení je dodavatel povinen posoudit oprávněnost reklamace, k čemuž je objednatel povinen poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost. Pokud se bude jednat o oprávněnou reklamaci služby Adamassistant, tedy takovou vadu Adamassistant, která se bude týkat služby Adamassistant a za jejíž příčiny bude odpovídat dodavatel, je dodavatel povinen takovou vadu Adamassistant neprodleně po jejím posouzení započít odstraňovat a odstranit. Za dobu od oznámení oprávněné reklamace služby Adamassistant do momentu odstranění vady Adamassistant není objednatel povinen hradit poměrnou část odměny za poskytování dotčené služby Adamassistant. Pokud se vada bude týkat jiného plnění nežli služby Adamassistant, bude se postupovat podle příslušných ustanovení těchto OP. Pokud se bude jednat o vadu služby Adamassistant, avšak reklamace bude posouzena jako neoprávněná, tedy za příčinu vady Adamassistant nebude odpovědný dodavatel, bude mít dodavatel nárok na nesníženou odměnu za službu Adamassistant. Pro případ, že by byl za účelem posouzení vady Adamassistant, která nakonec byla posouzena jako neoprávněná, učiněn výjezd techniků na místo Chytrého pracoviště (tam kde je umístěno movité vybavení), je dodavatel oprávněn objednateli účtovat cestovné (jízdné) a práci techniků podle ceníku umístěného na webové adrese www.chsystem.cz. Pokud v rámci posouzení oprávněnosti reklamace nebude ze strany objednavatele poskytnuta potřebná součinnost,
v důsledku čehož bude proveden marný výjezd techniků na místo určení, je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli náhradu za cestovné (jízdné) a ztrátu promeškaného času zaměstnanců dodavatele podle ceníku umístěného na webové adrese chsystem.cz (ztráta promeškaného času je vypočtena jako násobek hodnoty hodinové práce každého technika či jiného zaměstnance dodavatele a každé i započaté hodiny těchto osob strávené na cestě do místa určení ze sídla dodavatele). Smluvní strany se výslovně dohodly, že dodavatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, která by mohla objednateli vzniknout v souvislosti s nefunkčností nebo nesprávnou funkčností služby Adamassistant, a to ani v případě, pokud by za takovouto nefunkčnost či nesprávnou funkčnost služby Adamassistant odpovídal dodavatel. Pokud bude o nefunkčnosti nebo nesprávné funkčnosti služby Adamassistant vědět dodavatel, je povinen o tom bezodkladně zpravit objednatele.

5.18 Měsíční odměna za poskytování každé jedné služby Adamassistant (každého Chytrého pracoviště) je mezi smluvními stranami dohodnuta ve smlouvě.

5.19 Kromě měsíční odměny za poskytování služby Adamassistant má dodavatel
za objednatelem nárok na jednorázový aktivační poplatek za aktivaci každé jedné služby Adamassistant na počátku poskytování služby, jehož výše je dohodnuta ve smlouvě, a dále na jednorázový deaktivační poplatek za deaktivaci každé jedné služby Adamassistant
na konci poskytování služby, jehož výše je rovněž dohodnuta ve smlouvě.

5.20 Měsíční odměna bude objednateli vyúčtovávána buď v rámci jedné souhrnné faktury současně se všemi opakujícími se plněními dodavatele pro objednatele, souhrnnou fakturou současně jen s některými opakujícími se plněními dodavatele pro objednatele
nebo samostatnou fakturou podle článku 11 těchto OP. K měsíční odměně dodavatel připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušným právním předpisem účinným v době splatnosti příslušné odměny.

5.21 Aktivační (deaktivační) poplatek bude objednateli vyúčtováván buď v rámci jedné souhrnné faktury současně se všemi poskytnutými jednorázovými plněními dodavatele pro objednatele, souhrnnou fakturou současně jen s některými poskytnutými jednorázovými plněními dodavatele pro objednatele nebo samostatnou fakturou podle článku 11 těchto OP. K aktivačnímu poplatku dodavatel připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušným právním předpisem účinným v době splatnosti příslušné odměny.

5.22 Popis služby Adamassistant, jejích funkcí, ovládání, konfiguračních požadavků, popis a návod k softwaru ke službě Adamassistant apod. budou objednateli ze strany dodavatele vysvětleny v rámci zaškolení, přičemž provedení zaškolení potvrdí objednatel podpisem předávacího protokolu, který bude provedení zaškolení výslovně uvádět.

 

Článek 6

POSKYTOVÁNÍ LICENCÍ A SLUŽEB JEDNOTLIVÝCH MODULŮ SOFTWARU ADAMASSISTANT

6.1 Obsahuje-li smlouva službu nebo služby obsahující slovo „modul“ nebo „moduly“, poskytuje smlouvou dodavatel objednateli takovou službu nebo služby (dále také jako „služba modul“) za podmínek stanovených ustanoveními tohoto článku OP. Na takové plnění se vedle obecných ustanovení těchto obchodních podmínek užijí také ustanovení tohoto článku obchodních podmínek.

6.2 V rámci jednotlivých služeb modulů poskytuje dodavatel objednateli licenci k používání příslušného softwaru k ovládání té které služby modulu, a to po dobu trvání poskytování této služby modulu na základě smlouvy.

6.3 Popisy jednotlivých typů služeb modulů a jejich funkce, ovládání, konfigurační požadavky, stejně jako popisy a ovládání příslušného softwaru, předpoklady pro funkčnost jednotlivých typů služeb modulů, zejména návaznost funkcionality jednotlivých služeb modulů na jiné služby modulů a potřebnost příslušného movitého vybavení pro funkčnost jednotlivých modulů apod. budou objednateli ze strany dodavatele vysvětleny v rámci zaškolení, přičemž provedení zaškolení potvrdí objednatel podpisem předávacího protokolu, který bude provedení zaškolení výslovně uvádět.

6.4 Licenci k jednotlivým službám modulů, respektive k jejich softwarům, pomocí nichž se jednotlivé služby modulů ovládají, poskytuje dodavatel objednateli jako nevýhradní.

6.5 Na poskytnutí licence k software k jednotlivým službám modulů se užijí zákonná ustanovení o licenci uvedená v § 2358 až 2370 občanského zákoníku, a to s výjimkou těch, která jsou smlouvou nebo těmito podmínkami, ať už výslovně či nepřímo, vyloučena či upravena odchylnými ustanoveními smlouvy nebo podmínek.

6.6 Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2370 až § 2389 občanského zákoníku.

6.7 Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2366 občanského zákoníku, jelikož odměna za poskytování licence k příslušnému softwaru k ovládání příslušné služby modulu je součástí odměny za poskytování příslušné služby modulu a je upravena rozdílně od úpravy uvedené v zákonném ustanovení.

6.8 Službu modulu poskytuje dodavatel objednateli pouze za účelem jejího užívání výlučně objednatelem. Objednatel není oprávněn jakkoli do softwaru ovládajícího službu modulu zasahovat, kopírovat jej, měnit jej, užívat jej k jiným účelům nežli k ovládání služby modulu apod.

6.9 Objednatel není oprávněn bez výslovné a písemné dohody s dodavatelem umožnit užívání služby modulu, ani softwaru k jeho ovládání, jakékoliv třetí osobě.

6.10 Data ukládaná v souvislosti se službou modulu jsou ukládána v rámci služby Adamassistant podle článku 5 těchto OP.

6.11 Počátek doby poskytování jednotlivých služeb modulů je uveden ve smlouvě. Je-li ve smlouvě uveden i okamžik ukončení doby poskytování dané služby modulu, je smlouva na poskytování dané služby modulu uzavřena na dobu určitou. Není-li ve smlouvě okamžik ukončení poskytování služby modulu uveden, pak se jedná o smlouvu na poskytování dané služby modulu na dobu neurčitou. Smlouvu na poskytování služby modulu, jež byla uzavřena na dobu určitou, nelze vypovědět. Smlouvu na poskytování služby modulu,jež byla uzavřena na dobu neurčitou, lze vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Je-li smlouvou poskytováno vícero služeb modulů, musí výpověď obsahovat dostatečně určitou specifikaci služby modulu, jehož se výpověď týká, jinak je výpověď neplatná pro její neurčitost.

6.12 Měsíční odměna za poskytování každé jednotlivé služby modulu je mezi mluvními stranami dohodnuta ve smlouvě. Odměny budou objednateli vyúčtovány v rámci jedné faktury společně se všemi opakujícími se plněními dodavatele pro objednatele podle článku 11 těchto OP. K měsíční odměně dodavatel připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušným právním předpisem účinným v době splatnosti příslušné odměny.

6.13 Každá objednatelem poskytovaná služba modulu (tzn. jeden typ služby modulu) je za jednu měsíční odměnu poskytována pouze na jednom místě určení objednatele, tj. na jednom Chytrém pracovišti, kde je poskytována jedna služba Adamassistant. Pokud je jeden typ služby modulu poskytován na vícero místech určení, tj. na vícero Chytrých pracovištích (u každého z nich je samostatně poskytována služba Adamassistant), je poskytována za tomu odpovídající počet měsíčních odměn. Funkčnost některých služeb modulů je však podmíněna uzavřením smlouvy na dodávku jiných služeb modulů (nezbytných pro fungování dané služby modulu) a vybavení místa určení (respektive všech míst určení) konkrétním movitým vybavením. O podmínkách funkčnosti služeb modulů bude objednatel ze strany dodavatele informován v rámci jednání o uzavření smlouvy, konkrétně mu pak budou vysvětleny v rámci zaškolení. Provedení zaškolení potvrdí objednatel podpisem předávacího protokolu, který bude provedení zaškolení výslovně uvádět. Instalaci movitého vybavení obstará pro objednatele dodavatel na základě zvlášť uzavřené smlouvy v souladu s článkem 9 těchto obchodních podmínek.

6.14 Pokud dodavatel poskytuje na služby modulů slevu, pak smlouva u jednotlivých položek (služeb) obsahuje cenu před slevou (standardní měsíční odměnu) a cenu po slevě (měsíční odměnu), a dále podmínky poskytnutí slevy, které musí být ze strany objednatele plněny
po celou dobu trvání smlouvy. Pokud tyto podmínky přestane objednatel plnit, je dodavatel oprávněn po objednateli požadovat a objednatel je dodavateli povinen hradit standardní měsíční odměnu (cenu služby před slevou) za každou jednotlivou službu, a to ode dne,
kdy objednatel přestal splňovat podmínky slevy.

6.15 Kromě měsíčních odměn za poskytování služeb modulů má dodavatel za objednatelem nárok na jednorázový aktivační poplatek za aktivaci každé jedné služby modulu na počátku poskytování služby modulu, jehož výše je dohodnuta ve smlouvě, a dále na jednorázový deaktivační poplatek za deaktivaci každé jedné služby modulu na konci poskytování služby modulu, jehož výše je rovněž dohodnuta ve smlouvě.

6.16 Měsíční odměna bude objednateli vyúčtovávána buď v rámci jedné souhrnné faktury současně se všemi opakujícími se plněními dodavatele pro objednatele, souhrnnou fakturou současně jen s některými opakujícími se plněními dodavatele pro objednatele nebo samostatnou fakturou podle článku 11 těchto OP. K měsíční odměně dodavatel připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušným právním předpisem účinným v době splatnosti příslušné odměny.

6.17 Aktivační (deaktivační) poplatek bude objednateli vyúčtováván buď v rámci jedné souhrnné faktury současně se všemi poskytnutými jednorázovými plněními dodavatele pro objednatele, souhrnnou fakturou současně jen s některými poskytnutými jednorázovými plněními dodavatele pro objednatele nebo samostatnou fakturou podle článku 11 těchto OP. K aktivačnímu poplatku dodavatel připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušným právním předpisem účinným v době splatnosti příslušné odměny.

6.18 V případě nefunkčnosti nebo nesprávné funkčnosti jakékoliv služby modulu (dále také jako „vada modulu“) je objednatel povinen vadu modulu neprodleně po jejím zjištění reklamovat dodavateli, a to písemně na emailovou adresu dodavatele podpora@adamassistant.com. Po tomto oznámení je dodavatel povinen posoudit oprávněnost reklamace, k čemuž je objednatel povinen poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost. Pokud se bude jednat o oprávněnou reklamaci služby modulu, tedy takovou, za jejíž příčiny bude odpovídat dodavatel, je dodavatel povinen takovou vadu modulu neprodleně po jejím posouzení započít odstraňovat a odstranit. Za dobu od oznámení oprávněné reklamace služby modulu do momentu odstranění vady modulu není objednatel povinen hradit poměrnou část odměny za poskytování dané služby modulu. Nejedná-li se o vadu modulu, bude se postupovat podle jiných k tomu příslušných ustanovení těchto OP. Jedná-li se o vadu služby modulu, avšak reklamace bude posouzena jako neoprávněná, tedy za příčinu vady modulu nebude odpovědný dodavatel, bude mít dodavatel nárok na nesníženou odměnu za poskytování služby modulu. Pro případ, že by byl za účelem posouzení vady modulu, která nakonec byla posouzena jako neoprávněná, učiněn výjezd techniků na místo Chytrého pracoviště (tam kde je umístěno movité vybavení), je dodavatel oprávněn objednateli účtovat cestovné (jízdné) a práci techniků podle ceníku umístěného na webové adrese www.chsystem.cz. Pokud v rámci posouzení oprávněnosti reklamace nebude ze strany objednavatele poskytnuta potřebná součinnost, v důsledku čehož bude proveden marný výjezd techniků na místo určení, je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli náhradu za cestovné (jízdné) a ztrátu promeškaného času zaměstnanců dodavatele podle ceníku umístěného na webové adrese www.chsystem.cz/cenik-praci/ (ztráta promeškaného času je vypočtena jako násobek hodnoty hodinové práce každého technika či jiného zaměstnance dodavatele a každé i započaté hodiny těchto osob strávené na cestě do místa určení ze sídla dodavatele). Smluvní strany se výslovně dohodly, že dodavatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, která by mohla objednateli vzniknout v souvislosti s nefunkčností nebo nesprávnou funkčností služby modul, a to ani v případě, pokud by za takovouto nefunkčnost či nesprávnou funkčnost služby modul odpovídal dodavatel. Pokud bude o nefunkčnosti nebo nesprávné funkčnosti jakékoliv služby modulu vědět dodavatel, je povinen o tom bezodkladně zpravit objednatele.

 

Článek 7

NÁJEM MOVITÉHO VYBAVENÍ

7.1 Obsahuje-li smlouva plnění označené jako „pronájem movitého vybavení“, přenechává smlouvou dodavatel movité vybavení uvedené v příslušné tabulce (dále také jako „pronajaté movité vybavení“) objednateli k dočasnému užívání (dále také jako „nájem movitého vybavení“). Nájem movitého vybavení se, vedle obecných ustanovení těchto obchodních podmínek, řídí ustanoveními tohoto článku obchodních podmínek.

7.2 Movité vybavení je nezbytné k poskytování některých služeb modulů podle článku 6 těchto OP, přičemž konkrétní potřebnost příslušného movitého vybavení pro funkčnost jednotlivých služeb modulů bude objednateli ze strany dodavatele vysvětlena v rámci zaškolení, přičemž provedení zaškolení potvrdí objednatel podpisem předávacího protokolu, který bude provedení zaškolení výslovně uvádět.

7.3 Při nájmu movitého vybavení provede dodavatel úplatně pro objednatele také jeho instalaci na počátku (přibližně na počátku) a jeho deinstalaci na konci (přibližně na konci) nájemního vztahu. K instalaci a deinstalaci pronajatého movitého vybavení dochází zásadně v místě určení, ledaže smlouva obsahuje následující poznámku: „místo převzetí: pracoviště dodavatele“. V takovém případě dochází k převzetí pronajatého vybavení včetně potřebné instalace na začátku nájemního vztahu a k vrácení pronajatého movitého vybavení včetně potřebné deinstalace na pracovišti dodavatele na adrese uvedené ve smlouvě. K instalaci a deinstalaci je oprávněn pouze dodavatel, a to na základě smlouvy, ve které bude předem dohodnuta odměna za instalaci/deinstalaci. Instalace i deinstalace se bude řídit ustanovením článku 9 těchto OP.

7.4 O předání pronajatého movitého vybavení na počátku nájmu, stejně tak i o vrácení pronajatého movitého vybavení na konci nájmu, bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol. V rámci předávání a vrácení bude provedena instalace/deinstalace.

7.5 Na nájem pronajatého movitého vybavení se užijí zákonná obecná ustanovení o nájmu uvedená v § 2201 až § 2234 občanského zákoníku a zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých uvedená v § 2316 až 2320 občanského zákoníku, a to s výjimkou těch, která jsou smlouvou nebo těmito OP, ať už výslovně či nepřímo, vyloučena, či těch ustanovení, která jsou smlouvou či těmito obchodními podmínkami upravena odchylně.

7.6 Popis jednotlivých typů movitého vybavení, jejich funkcionality, ovládání, konfiguračních požadavků apod. budou objednateli ze strany dodavatele vysvětleny v rámci zaškolení, přičemž provedení zaškolení potvrdí objednatel podpisem předávacího protokolu, který bude provedení zaškolení výslovně uvádět.

7.7 Počátek doby nájmu je uveden ve smlouvě. Je-li ve smlouvě uveden i okamžik ukončení nájmu, je nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou. Není-li ve smlouvě uveden okamžik ukončení nájmu, jedná se o nájem na dobu neurčitou. Nájemní smlouvu na dobu určitou nelze vypovědět. Nájemní smlouvu na dobu neurčitou lze vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Je-li smlouvou pronajímáno vícero movitého vybavení, musí výpověď obsahovat určení konkrétního pronajatého movitého vybavení, jehož se výpověď týká, jinak je výpověď neplatná z důvodu neurčitosti.

7.8 Nájemné za nájem každého jednotlivého pronajatého movitého vybavení je mezi mluvními stranami dohodnuto ve smlouvě. Nájemné bude objednateli vyúčtováváno buď v rámci jedné souhrnné faktury současně se všemi opakujícími se plněními dodavatele pro objednatele, souhrnnou fakturou současně jen s některými opakujícími se plněními dodavatele pro objednatele nebo samostatnou fakturou podle článku 11 těchto OP. K měsíčnímu nájemnému dodavatel připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušným právním předpisem účinným v době splatnosti příslušné odměny

7.9 V rámci nájmu pronajatého movitého vybavení může být objednateli přiznána sleva z nájemného. Podmínky poskytnutí takové slevy jsou uvedeny v dané smlouvě. Sleva je objednateli poskytována zejména v případě plnění více druhů služeb modulů a pronájmu příslušného movitého vybavení. Přestane-li objednatel splňovat podmínky poskytnutí slevy z nájemného, je dodavatel oprávněn objednateli, ode dne, kdy objednatel podmínky poskytnutí slevy přestane splňovat, účtovat plnou výši nájemného.

7.10 Objednatel je povinen při skončení nájmu vrátit dodavateli pronajaté movité vybavení stejným způsobem, jak došlo k předání movitého vybavení na počátku nájmu. Tj. movité vybavení, které si převzal v pracovišti dodavatele je povinen vrátit dodavateli ve stejném místě, případně v sídle dodavatele, nejpozději do tří dnů ode dne skončení nájmu. O vrácení movitého vybavení bude mezi stranami sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol. Nevrátí-li objednatel pronajaté movité vybavení dodavateli ve stanovené lhůtě, má dodavatel nárok na náhradu odpovídající výši nájemného sjednaného ve smlouvě, avšak bez poskytnuté slevy, a to za každý den prodlení s vrácením pronajatého movitého vybavení až do dne, kdy dojde k vrácení veškerého pronajatého movitého vybavení dodavateli. U pronajatého movitého vybavení, které bylo instalováno a předáno v místě určení (tedy jinde než na pracovišti dodavatele) je objednatel povinen na konci nájmu umožnit dodavateli provedení deinstalace a odvozu pronajatého instalovaného movitého vybavení v době 30 dnů ode dne skončení nájmu, a to ve dnech a časech podle písemného požadavku dodavatele. K provedení deinstalace je objednatel povinen poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost. O deinstalaci a odvozu pronajatého movitého vybavení bude mezi stranami sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol. Neumožní-li objednatel dodavateli deinstalaci a odvoz pronajatého movitého vybavení ve stanovené lhůtě nebo neposkytne-li dodavateli veškerou potřebnou součinnost k provedení deinstalace, má dodavatel nárok na náhradu odpovídající výši nájemného sjednaného ve smlouvě, avšak bez poskytnuté slevy, a to za každý den až do dne, kdy objednatel provede deinstalaci instalovaného pronajatého movitého vybavení a jeho odvoz, tedy do dne, kdy objednatel dodavateli deinstalaci a odvoz movitého vybavení umožní a poskytne mu k tomu potřebnou součinnost. Pro případ, že by byl za účelem deinstalace instalovaného movitého vybavení z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele učiněn výjezd techniků na místo určení (nebo tam, kde je fakticky umístěno pronajaté movité vybavení) marně, je dodavatel oprávněn objednateli účtovat cestovné (jízdné) a práci techniků podle ceníku umístěného na webové adrese www.chsystem.cz.

7.11 Běžnou údržbu a úklid provádí na vlastní náklady objednatel, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak a dohodnou si za tyto služby hrazení odměny ze strany objednatele. Běžnou údržbou se rozumí doplňování provozních kapalin a jiných potřebných médií, úklidem pak očištění zjevného znečištění pronajatého movitého vybavení, zejména pak takové, které by mohlo narušit jeho funkci (např. zanesení objektivu kamery nečistotami).

7.12 Ostatní údržbu a veškeré opravy pronajatého movitého vybavení provádí dodavatel a objednatel je povinen mu za tímto účelem poskytovat potřebnou součinnost, zejména je povinen mu za tímto účelem zpřístupnit instalované pronajaté movité vybavení a zpřístupnit ovládací software movitého vybavení včetně sdělení všech přístupových údajů. Opravy a pravidelná údržba movitého vybavení bude prováděna dodavatelem. Cena údržby movitého vybavení je zahrnuta v nájemném. Cena opravy bude stanovena podle ceníku dodavatele dostupného na webové adresewww.chsystem.cz/cenik-praci/, případně za cenu obvyklou. V případě opravy nejprve dodavatel učiní závěr o tom, zda jde o závadu, za kterou odpovídá dodavatel. Pokud za závadu dodavatel odpovídat bude, bude oprava provedena zdarma, v opačném případě bude zpoplatněna. V případech rozsáhlejších oprav, bude oprava provedena zpravidla na základě objednatelem odsouhlasené cenové nabídky dodavatele.

7.13 Objednatel není oprávněn jakkoli zasahovat do pronajatého movitého vybavení, měnit jej, zapojovat, přepojovat či zasahovat do jeho elektroinstalace.

7.14 Objednatel není oprávněn umožnit užívání pronajatého movitého vybavení třetí osobě.

7.15 Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2208, § 2210 odst. 2, odst. 3, § 2222, § 2223, § 2318 odst. 2 a § 2320 občanského zákoníku.

7.16 Zákonná ustanovení o skončení nájmu (ustanovení § 2225 až § 2234 občanského zákoníku) se nepoužijí.

7.17 V případě nefunkčnosti nebo nesprávné funkčnosti jakéhokoliv pronajatého movitého vybavení (dále také jako „vada pronajatého movitého vybavení“) je objednatel povinen vadu pronajatého movitého vybavení neprodleně po jejím zjištění reklamovat dodavateli, a to písemně na emailovou adresu dodavatele podpora@adamassistant.com. Po tomto oznámení je dodavatel povinen posoudit oprávněnost reklamace, k čemuž je objednatel povinen poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost. Pokud se bude jednat o oprávněnou reklamaci pronajatého movitého vybavení, tedy takovou vadu pronajatého movitého vybavení, za jejíž příčiny bude odpovídat dodavatel, je dodavatel povinen takovou vadu pronajatého movitého vybavení neprodleně po jejím posouzení započít odstraňovat a odstranit. Za dobu od oznámení oprávněné reklamace pronajatého movitého vybavení do momentu odstranění vady pronajatého movitého vybavení není objednatel povinen hradit poměrnou část nájemného za pronajaté movité vybavení, u kterého byla vada oprávněně reklamována. Pokud se vada bude týkat jiného plnění dodavatele nežli pronajatého movitého vybavení, bude se postupovat podle jiných k tomu příslušných ustanovení těchto OP. Pokud se bude jednat o vadu pronajatého movitého vybavení, avšak reklamace bude posouzena jako neoprávněná, tedy za příčinu vady pronajatého movitého vybavení nebude odpovědný dodavatel, bude mít dodavatel nárok na nesnížené nájemné. Pro případ, že by byl za účelem posouzení vady pronajatého movitého vybavení, která nakonec byla posouzena jako neoprávněná, učiněn výjezd techniků na místo Chytrého pracoviště (tam kde je umístěno pronajaté movité vybavení), je dodavatel oprávněn objednateli účtovat cestovné (jízdné) a práci techniků podle ceníku umístěného na webové adrese www.chsystem.cz. Pokud v rámci posouzení oprávněnosti reklamace, v rámci provedení pravidelné údržby nebo v rámci provádění opravy poruchy, nebude ze strany objednavatele poskytnuta potřebná součinnost, v důsledku čehož bude proveden marný výjezd techniků na místo určení, je objednatel oprávněn vyúčtovat objednateli náhradu za cestovné (jízdné) a ztrátu promeškaného času zaměstnanců dodavatele podle ceníku umístěného na webové adrese chsystem.cz (ztráta promeškaného času je vypočtena jako násobek hodnoty hodinové práce každého technika či jiného zaměstnance dodavatele a každé i započaté hodiny těchto osob strávené na cestě do místa určení ze sídla dodavatele). Smluvní strany se výslovně dohodly, že dodavatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, která by mohla objednateli vzniknout v souvislosti s nefunkčností nebo nesprávnou funkčností pronajatého movitého vybavení, a to ani v případě, pokud by za takovouto nefunkčnost či nesprávnou funkčnost pronajatého movitého vybavení odpovídal dodavatel. Pokud bude o nefunkčnosti nebo nesprávné funkčnosti jakéhokoliv pronajatého movitého vybavení vědět dodavatel, je povinen o tom bezodkladně zpravit objednatele.

7.18 Objednatel odpovídá za škodu způsobenou na pronajatém movitém vybavení objektivně, tedy i bez jeho zavinění, a to např. za škodu způsobenou na pronajatém movitém vybavení třetí osobou.

7.19 Po skončení nájmu je dodavatel oprávněn objednateli vyúčtovat cenu úklidu v případě vrácení znečištěného pronajatého movitého vybavení a opravu pronajatého movitého vybavení, pokud bude vráceno poškozené, to vše podle ceníku dostupného na webových stránkách www.chsystem.cz.

 

Článek 8

PRODEJ MOVITÉHO VYBAVENÍ

8.1 Obsahuje-li smlouva ujednání o koupi movitého vybavení objednatelem, ve smlouvě uvedené movité vybavení dodavatel objednateli prodává (dále také jako „zakoupené movité vybavení“) a na tento závazkový právní vztah se užijí ustanovení tohoto článku OP.

8.2 Movité vybavení je nezbytné k poskytování některých služeb modulů podle článku 6 těchto OP, přičemž konkrétní potřebnost příslušného movitého vybavení pro funkčnost jednotlivé služby modulu bude objednateli ze strany dodavatele vysvětlena v rámci zaškolení, přičemž provedení zaškolení potvrdí objednatel podpisem předávacího protokolu, který bude provedení zaškolení výslovně uvádět.

8.3 Při prodeji movitého vybavení provede dodavatel úplatně pro objednatele zásadně také instalaci zakoupeného movitého vybavení. K instalaci zakoupeného movitého vybavení dochází zásadně v místě určení, ledaže smlouva obsahuje následující poznámku: „místo převzetí: pracoviště dodavatele“. V takovém případě dochází k převzetí zakoupeného movitého vybavení včetně potřebné instalace při prodeji na pracovišti dodavatele na adrese uvedené ve smlouvě. K instalaci je oprávněn pouze dodavatel, a to na základě smlouvy, ve které bude předem dohodnuta odměna za instalaci. Instalace se bude řídit ustanovením článku 9 těchto OP.

8.4 O předání zakoupeného movitého vybavení bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol. V rámci předávání bude provedena instalace.

8.5 Na koupi movitého vybavení se užijí zákonná obecná ustanovení o koupi movité věci uvedená v § 2085 až § 2127 a § 2165 až § 2174 občanského zákoníku, a to s výjimkou těch ustanovení, která jsou smlouvou nebo těmito OP, ať už výslovně či nepřímo, vyloučena, či těch ustanovení, která jsou smlouvou či těmito obchodními podmínkami upravena odchylně.

8.6 Popis jednotlivých typů movitého vybavení, jejich funkcionality, ovládání, konfiguračních požadavků apod. bude objednateli ze strany dodavatele vysvětlena v rámci zaškolení, přičemž provedení zaškolení potvrdí objednatel podpisem předávacího protokolu, který bude provedení zaškolení výslovně uvádět.

8.7 Objednatel má, co se týče zakoupeného movitého vybavení, práva z vadného plnění, jak jsou upravena v občanském zákoníku u ustanovení příslušných ke kupní smlouvě. Po oznámení vady zakoupeného movitého vybavení objednatelem provede dodavatel posouzení, zdali za oznámenou vadu odpovídá. K tomuto posouzení je objednatel povinen poskytnout dodavateli potřebnou součinnost, zejména je povinen mu zakoupené movité vybavení doručit do sídla dodavatele, pokud jde o běžně předávané movité vybavení, nebo mu zakoupené movité vybavení zpřístupnit, pokud se jedná o instalované movité vybavení. Pokud bude vada posouzena tak, že za ni není dodavatel odpovědný, pak má dodavatel za objednatelem nárok na úhradu nákladů vzniklých v rámci tohoto posouzení, zejména nákladů za práci techniků a jiných zaměstnanců, cestovné (jízdné), to vše vypočtené podle ceníku umístěného na webové adrese www.chsystem.cz. Pokud v rámci posouzení, zdali za oznámenou vadu dodavatel odpovídá, nebude ze strany objednavatele poskytnuta potřebná součinnost, v jejímž důsledku bude proveden marný výjezd techniků na místo určení, je objednatel oprávněn vyúčtovat objednateli náhradu za cestovné (jízdné) a ztrátu promeškaného času zaměstnanců dodavatele podle ceníku umístěného na webové adrese chsystem.cz (ztráta promeškaného času je vypočtena jako násobek hodnoty hodinové práce každého technika či jiného zaměstnance dodavatele a každé i započaté hodiny těchto osob strávené na cestě do místa určení ze sídla dodavatele).

8.8 Kupní cena je stanovena ve smlouvě, a to přímo u každého konkrétního zakoupeného movitého vybavení a bude objednateli dodavatelem vyúčtována fakturou se splatností 14 dní od jejího vystavení dodavatelem. Ke kupní ceně dodavatel připočte příslušnou daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušným právním předpisem účinným ke dni splatnosti kupní ceny. Faktura na částku kupní ceny movitého vybavení bude objednateli předána společně s odevzdáním movitého vybavení při podpisu předávacího protokolu, případně doručena později na adresu sídla objednatele nebo na jeho elektronickou adresu uvedenou ve smlouvě. Objednatel ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2002 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále také jako „Zákon o DPH“), výslovně souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

8.9 Pro přechod nebezpečí škody na zakoupeném movitém vybavení na objednatele se užijí ustanovení občanského zákoníku. Z důvodu právní jistoty se uvádí, že v případě, kdy není movité vybavení, jehož instalaci je oprávněn učinit pouze dodavatel, zcela instalováno (instalace není dokončena), ale zakoupené movité vybavení je ponecháno v místě určení stanoveném objednatelem, přechází nebezpeční škody na zakoupeném movitém vybavení na objednatele okamžikem dodání zakoupeného movitého vybavení na místo určení, nikoli až jeho úplnou instalací.

8.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že dodavatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, která by mohla objednateli vzniknout v souvislosti s nefunkčností nebo nesprávnou funkčností zakoupeného movitého vybavení, a to ani v případě, pokud by za takovouto nefunkčnost či nesprávnou funkčnost zakoupeného movitého vybavení odpovídal dodavatel. Pokud bude o nefunkčnosti nebo nesprávné funkčnosti zakoupeného movitého vybavení vědět dodavatel, je povinen o tom bezodkladně zpravit objednatele.

  

Článek 9

INSTALACE A DEINSTALACE MOVITÉHO VYBAVENÍ

9.1 Při nájmu movitého vybavení podle článku 7 těchto OP bude dodavatelem provedena úplatná instalace pronajatého movitého vybavení na počátku nájmu a úplatná deinstalace pronajatého movitého vybavení na konci nájemního vztahu. Při prodeji movitého vybavení podle článku 8 těchto OP bude dodavatelem provedena úplatná instalace zakoupeného movitého vybavení při jeho předání objednateli. Jde vždy o nutný předpoklad nájmu/koupě. Na instalaci a deinstalace se vedle obecných ustanovení těchto obchodních podmínek užijí ustanovení tohoto článku OP.

9.2 Instalací movitého vybavení se rozumí:

9.2.1 u movitého vybavení předávaného v místě určení: doprava movitého vybavení na místo určení, jeho odborné zapojení a zprovoznění včetně instalace příslušného softwaru tak, aby bylo movité vybavení způsobilé k poskytování příslušných služeb, zejména služeb modulů, ke kterým je určeno, a které bude poté dodavatel objednateli poskytovat;

9.2.2 u movitého vybavení předávaného na pracovišti dodavatele: odborné zapojení movitého vybavení včetně instalace příslušného softwaru tak, aby bylo movité vybavení způsobilé k poskytování příslušných služeb, zejména služeb modulů, ke kterým je určeno, a které bude poté dodavatel objednateli poskytovat.

9.3 Deinstalací movitého vybavení se rozumí odborné odpojení a odvoz movitého vybavení z místa určení.

9.4 Instalace movitého vybavení dodavatelem je nutná vždy při uzavření kupní smlouvy na movité vybavení. Smluvní strany uzavřou společně se smlouvou i kupní smlouvu o instalaci movitého vybavení, ve které bude dohodnuta odměna za instalaci movitého vybavení nebo alespoň způsob jejího výpočtu.

9.5 Instalace a deinstalace movitého vybavení dodavatelem je nutná vždy u nájmu movitého vybavení. Smluvní strany uzavřou společně s nájemní smlouvou i smlouvu o instalaci a deinstalaci movitého vybavení, ve které bude dohodnuta odměna za instalaci movitého vybavení a odměna za deinstalaci movitého vybavení na konci nájmu nebo alespoň způsob jejich výpočtu.

9.6 Instalace movitého vybavení bude dodavatelem provedena v období až 6 měsíců před započetím poskytování služeb uvedených ve smlouvě (počátek poskytování příslušných služeb) a do data uvedeného ve smlouvě pod označením „termín realizace“, přičemž v této době oznámí dodavatel objednateli konkrétní termín/y instalace movitého vybavení. V uvedeném období je objednatel povinen dodavateli poskytovat potřebnou součinnost k instalaci movitého vybavení, zejména objednateli zpřístupnit vhodné místo určení a zajistit jeho dostupnost s ohledem na předmětné movité vybavení (zejména jeho rozměry a hmotnost). Pokud nebude objednatelem potřebná součinnost poskytována a z tohoto důvodu nebude moci dodavatel instalaci provést, je dodavatel oprávněn ode dne sjednaného termínu započetí poskytování služeb účtovat objednateli nájemné za nájem movitého vybavení, odměnu či odměny za služby Adamassistant, odměnu či odměny za poskytované služby modulů, to vše podle uzavřené smlouvy nebo smluv, a to jako by k instalaci došlo a veškeré plnění dodavatele bylo objednateli poskytováno. Zároveň je dodavatel oprávněn v takovémto případě, pokud by z tohoto důvodu provedl marný výjezd svých zaměstnanců do místa určení, požadovat po objednateli náhradu za takovýto marný výjezd, a to zejména cestovné (jízdné) a ztrátu promeškaného času, to vše vypočtené podle ceníku dodavatele dostupného na http://www.chsystem.cz/cenik-praci/ (ztráta promeškaného času je vypočtena jako násobek hodnoty hodinové práce každého technika či jiného zaměstnance dodavatele a každé i započaté hodiny těchto osob strávené na cestě do místa určení ze sídla dodavatele).

9.10 Deinstalace movitého vybavení bude provedena do 30 dní od skončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem byl nájem movitého vybavení, které bude předmětem deinstalace, a to v době a čase určeném dodavatelem. K provedení deinstalace je objednatel povinen poskytnout dodavateli potřebnou součinnost.

9.11 Odměna za instalaci a odměna za deinstalaci, případně způsob jejich výpočtu, je uveden ve smlouvě.

9.12 Odměnu za deinstalaci ujednanou ve smlouvě, případně vypočtenou na základě způsobu uvedeného ve smlouvě, může dodavatel každoročně automaticky zvýšit o procentuální vyjádření odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců vydaného Českým statistickým úřadem za rok předcházející.

9.13 Ustanovení tohoto článku OP se užijí rovněž v případech, kdy je ve smlouvě mezi smluvními stranami dohodnuto zprovoznění softwaru potřebného k poskytování služby Adamassistant nebo poskytování služeb modulů na movitém vybavení, které nebude předmětem nájmu nebo koupě mezi smluvními stranami (např. půjde o movité vybavení ve vlastnictví objednatele), v místě určení, a toto zprovoznění bude provádět dodavatel. Tato činnost se pro účely smlouvy a těchto OP označuje rovněž jako instalace movitého vybavení.

9.14 Objednatel je povinen poskytnout dodavateli k instalaci movitého vybavení a k deinstalaci movitého vybavení potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit dodavateli místo určení v případě instalace movitého vybavení a místo určení a movité vybavení v případě deinstalace movitého vybavení, to vše v době podle požadavku dodavatele.

9.15 Pokud neposkytne objednatel dodavateli potřebnou součinnost k deinstalaci podle bodu 9.7 těchto OP a dodavatel z tohoto důvodu provede marný výjezd svých zaměstnanců do místa určení, je oprávněn požadovat po objednateli náhradu za takovýto marný výjezd, a to zejména cestovné (jízdné) a ztrátu promeškaného času, to vše vypočtené podle ceníku dodavatele dostupného na chsystem.cz (ztráta promeškaného času je vypočtena jako násobek hodnoty hodinové práce každého technika či jiného zaměstnance dodavatele a každé i započaté hodiny těchto osob strávené na cestě do místa určení ze sídla dodavatele). Dodavatel je v takovém případě oprávněn dále dodavateli účtovat nájemné movitého vybavení, které nemohl odvézt z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, a to až do doby faktického provedení deinstalace.

9.16 Na instalaci a deinstalaci movitého vybavení se užijí zákonná obecná ustanovení o díle uvedená v § 2586 až § 2619 a přiměřeně též ustanovení o díle s nehmotným výsledkem uvedená v § 2631 až § 2635, a to s výjimkou těch ustanovení, která jsou smlouvou nebo těmito OP, ať už výslovně či nepřímo, vyloučena, či těch ustanovení, která jsou smlouvou či těmito obchodními podmínkami upravena odchylně.

9.17 O provedení instalace nebo deinstalace movitého vybavení bude mezi smluvními stranami sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol.

9.18 Odměna za instalaci movitého vybavení bude objednateli dodavatelem vyúčtována fakturou se splatností 14 dní od jejího vystavení dodavatelem, přičemž tato odměna bude objednateli vyúčtovávána buď v rámci jedné souhrnné faktury současně se všemi poskytnutými jednorázovými plněními dodavatele pro objednatele, souhrnnou fakturou současně jen s některými poskytnutými jednorázovými plněními dodavatele pro objednatele, nebo samostatnou fakturou podle článku 11 těchto OP. K odměně za instalaci movitého vybavení dodavatel připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušným právním předpisem účinným ke dni splatnosti odměny za instalaci movitého vybavení. Faktura za provedenou instalaci movitého vybavení bude objednateli předána po provedení instalace při podpisu předávacího protokolu nebo mu bude doručena později na adresu jeho sídle nebo na jeho elektronickou adresu uvedenou ve smlouvě. Objednatel ve smyslu § 26 odst. 3 zákona o DPH výslovně souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

9.19 Odměna za deinstalaci movitého vybavení bude objednateli dodavatelem vyúčtována fakturou se splatností 14 dní od jejího vystavení dodavatelem, přičemž tato odměna bude objednateli vyúčtovávána buď v rámci jedné souhrnné faktury současně se všemi poskytnutými jednorázovými plněními dodavatele pro objednatele, souhrnnou fakturou současně jen s některými poskytnutými jednorázovými plněními dodavatele pro objednatele, nebo samostatnou fakturou podle článku 11 těchto OP. K odměně za deinstalaci movitého vybavení dodavatel připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušným právním předpisem účinným ke dni splatnosti odměny za instalaci movitého vybavení. Faktura za provedenou deinstalaci movitého vybavení bude objednateli předána po provedení deinstalace při podpisu předávacího protokolu nebo mu bude doručena později na adresu jeho sídle nebo na jeho elektronickou adresu uvedenou ve smlouvě. Objednatel ve smyslu § 26 odst. 3 zákona o DPH výslovně souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

9.20 Místo určení, tj. kde bude umístěno movité vybavení, a tedy kde bude provedena instalace a deinstalace, bude uvedeno ve smlouvě. Pokud bude ve smlouvě uvedeno jako místo předání pracoviště dodavatele, pak se bude movité vybavení předávat na této adrese a instalace/deinstalace bude provedena v tomto místě.

9.21 Objednatel není oprávněn v případě nájmu movitého vybavení provádět deinstalaci pronajatého movitého vybavení sám, ani prostřednictvím jakékoliv jiné osoby.

 

Článek 10

SLUŽBY STŘEŽENÍ

10.1 Obsahuje-li smlouva ujednání o poskytování služeb střežení, bude za tímto účelem mezi smluvními stranami uzavřena samostatná smlouva (dále také jako „smlouva o střežení“). Tato smlouva o střežení bude obsahovat veškerá ujednání o poskytování služby střežení a tyto obchodní podmínky se na tuto smlouvu nepoužijí. Výjimkou je ustanovení článku 11 těchto OP.

10.2 Službami střežení se rozumí: Služba dohledového centra s připojením na pult centrální ochrany, služba pohotovosti výjezdové skupiny, provedený výjezd.

  

Článek 11

PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1 Opakující se plnění:

11.1.1 Opakujícím se plněním se rozumí veškerá plnění dodavatele objednateli,
která poskytuje dodavatel objednateli opakovaně každý měsíc. Jedná se tedy zejména o služby Adamassistant, služby modulů, nájem movitého vybavení a služby střežení.

11.1.2 Veškeré odměny za poskytování opakujících se plnění dodavatele objednateli, zejména odměny za poskytování služeb Adamassistant, odměny za poskytování služeb modulů, nájemné za nájem movitého vybavení a odměny za poskytování služeb střežení, budou dodavateli objednatelem hrazeny na základě vystavených faktur se splatností do 14 dní ode dne vystavení faktury za předmětné plnění dodavatelem.

11.1.3 Ke každé odměně za opakující se plnění dodavatel připočte daň z přidané hodnoty v zákonné výši podle příslušného právního předpisu účinného v době splatnosti odměny za opakující se plnění.

11.1.4 Objednatel vystaví fakturu nebo faktury po skončení každého kalendářního měsíce, ve kterém byla objednateli poskytována opakující se plnění, přičemž může být vystavena souhrnná faktura na částku odpovídající součtu všech odměn za veškerá opakující se plnění, která byla v předcházejícím měsíci objednateli dodavatelem poskytnuta, a to s rozpisem jednotlivých opakujících se plnění a odměn za ně, nebo souhrnná faktura na částku odpovídající součtu jen některých odměn za jen některá opakující se plnění, která byla v předcházejícím měsíci objednateli dodavatelem poskytnuta, a to s rozpisem jednotlivých opakujících se plnění a odměn za ně, nebo samostatná faktura na každou jednotlivou odměnu za každé jednotlivé opakující se plnění, a to podle volby dodavatele. Faktury se splatností podle článku 11.1.2 těchto OP doručí dodavatel objednateli osobním předáním, poštovní zásilkou do jeho sídla, nebo na elektronickou adresu objednatele uvedenou ve smlouvě. Objednatel ve smyslu § 26 odst. 3 zákona o DPH výslovně souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

11.1.5 Objednatel je oprávněn reklamovat výši fakturované částky za poskytnutá opakující se plnění nejpozději do dne splatnosti odměn za poskytnutá opakující se plnění,
a to osobním předáním písemné reklamace dodavateli, doručením písemné reklamace poštovní zásilkou do sídla dodavatele, nebo na elektronickou adresu dodavatele uvedenou ve smlouvě, přičemž reklamace musí být v této lhůtě dodavateli doručena. Nereklamuje-li objednatel výši fakturované částky v uvedené lhůtě a uvedeným způsobem, ztrácí oprávnění správnost faktury reklamovat a je povinen fakturovanou částku uhradit.

11.2 Jednorázové plnění:

11.2.1 Jednorázovým plněním se rozumí veškerá plnění dodavatele objednateli, která poskytl dodavatel jednorázově a jehož pravidelné poskytování není mezi smluvními stranami sjednáno. Jedná se tedy zejména o prodej/koupi movitého vybavení, provedení instalace nebo deinstalace movitého vybavení, aktivační a deaktivační poplatek, posouzení neoprávněné reklamace a marný výjezd dodavatele z důvodu neposkytnutí součinnosti objednatele.

11.2.2 Veškeré odměny za poskytování jednorázových plnění dodavatele objednateli, zejména kupní ceny za prodej movitého vybavení, odměny za provedení instalace nebo deinstalace, aktivační a deaktivační poplatek, náhrady za posouzení neoprávněné reklamace a náhrady za neposkytnutí součinnosti objednatele při instalaci nebo deinstalaci movitého vybavení, budou objednatelem dodavateli uhrazeny po poskytnutí jednorázového plnění, a to se splatností 14 dní ode dne vystavení faktury za předmětné plnění dodavatelem.

11.2.3 Ke každé odměně za jednorázové plnění dodavatel připočte daň z přidané hodnoty v zákonné výši podle příslušného právního předpisu účinného v době splatnosti odměny za jednorázové plnění.

11.2.4 Objednatel vystaví fakturu nebo faktury po poskytnutí jednorázového plnění, přičemž může být vystavena souhrnná faktura na částku odpovídající součtu všech odměn za veškerá jednorázová plnění, která byla v předcházejícím měsíci objednateli dodavatelem poskytnuta, a to s rozpisem jednotlivých jednorázových plnění a odměn za ně, nebo souhrnná faktura na částku odpovídající součtu jen některých odměn za jen některá jednorázová plnění, která byla v předcházejícím měsíci objednateli dodavatelem poskytnuta, a to s rozpisem jednotlivých jednorázových plnění a odměn za ně, nebo samostatná faktura za každé jednorázové plnění, a to podle volby dodavatele.

11.2.5 Faktury se splatností podle článku 11.2.2 těchto OP doručí dodavatel objednateli osobním předáním, poštovní zásilkou do jeho sídla, nebo na elektronickou adresu objednatele uvedenou ve smlouvě. Objednatel ve smyslu § 26 odst. 3 zákona o DPH výslovně souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě

11.2.6 Objednatel je oprávněn reklamovat výši fakturované částky za poskytnuté jednorázové plnění nejpozději do dne splatnosti odměny za poskytnuté jednorázové plnění, a to osobním předáním písemné reklamace dodavateli, doručením reklamace poštovní zásilkou do sídla dodavatele, nebo na elektronickou adresu dodavatele uvedenou ve smlouvě, přičemž reklamace musí být v této lhůtě dodavateli doručena. Nereklamuje-li objednatel výši fakturované částky v uvedené lhůtě ztrácí oprávnění správnost faktury reklamovat a je povinen fakturovanou částku uhradit.

11.3 Dodavatel je oprávněn v případě, kdy je proti objednateli zahájeno insolvenční řízení ve smyslu ustanovení § 97 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), požadovat vůči objednateli okamžitou úhradu veškerých odměn za dosud poskytnutá plnění. Současně je oprávněn požadovat odměnu za veškerá opakující se plnění předpokládaná v následujícím měsíci, a to se splatností ke 14. dni kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém mají být opakující se plnění poskytnuta. U jednorázových plnění pak je oprávněn požadovat odměnu za jednorázové plnění se splatností 14 dní přede dnem, než má být jednorázové plnění poskytnuto. Pokud je takovýto požadavek dodavatele na objednatele vznesen a odměny nejsou objednatelem uhrazeny předem v souladu s tímto ustanovením, není dodavatel povinen plnění objednateli poskytnout a je oprávněn od smlouvy, respektive všech smluv, odstoupit. Oznámením požadavku vzniká požadovaný nárok dodavatele bez dalšího, tedy v tomto případě není třeba uzavírat žádný dodatek ke smlouvě či jiným způsobem dosáhnout změny smlouvy, neboť ke změně smlouvy dojde již samotným oznámením požadavku dodavatele v souladu s výše uvedeným. 

 

Článek 12

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Smlouva, ať už sjednaná na dobu určitou či neurčitou, může být předčasně ukončena, nestanoví-li smlouva nebo OP jinak, pouze dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné ze smluvních stran v souladu se smlouvou, OP nebo občanským zákoníkem, a to pouze pokud to OP nebo smlouva nevylučují.

12.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

12.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je, nad rámec zákonem stanovených případů a případů stanovených smlouvu nebo těmito OP, oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:

12.3.1 trvá-li vyšší moc nebo její následky bránící plnění dodavatele podle smlouvy na opakující se plnění po dobu delší než 3 měsíce;

12.3.2 dodavatel sám na sebe podal návrh na zahájení insolvenčního řízení;

12.3.3 byl zjištěn úpadek dodavatele;

12.3.4 soudem byl zamítnut insolvenční návrh na dodavatele z důvodu nedostatku jeho majetku;

12.3.5 na dodavatele byl prohlášen konkurs;

12.3.6 dodavateli byla povolena reorganizace soudem;

12.3.7 soudem bylo schváleno moratorium ohledně dodavatele;

12.3.8 dodavateli byl jmenován insolvenční správce;

12.3.9 bylo vydáno rozhodnutí o zrušení dodavatele;

12.3.10 dodavatel se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, a jako nespolehlivý plátce bude veden po dobu delší než devadesát (90) dní.

12.4 Z důvodu právní jistoty se uvádí, že v případě odstoupení pro důvody uvedené v bodech 12.3.2 až 12.3.10 je objednatel oprávněn odstoupit pouze od všech smluv s dodavatelem řídících se těmito OP současně. Z důvodu uvedeného v bodě 12.3.1 OP je objednatel oprávněn odstoupit pouze od smlouvy na to plnění, jehož se vyšší moc týká.

12.5 Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je, nad rámec zákonem stanovených případů a případů stanovených smlouvu nebo těmito OP, oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:

12.5.1 objednatel poruší jakoukoliv povinnost nebo zákaz uvedený v ustanoveních 5.8, 5.10, 6.8, 6.9, 7.13 a 7.14 těchto OP;

12.5.2 objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla či její části, a to po dobu delší než třicet (30) dní;

12.5.3 trvá-li vyšší moc nebo její následky bránící plnění dodavatele objednateli podle smlouvy po dobu delší než 3 měsíce;

12.5.4 trvá-li vyšší moc nebo její následky bránící objednateli v uhrazení jakékoliv peněžité částky dodavateli podle smlouvy nebo bránící objednateli v plnění jeho smluvních nebo zákonných povinností (např. poskytování potřebné součinnosti) po dobu delší než 3 měsíce;

12.5.5 objednatel sám na sebe podal návrh na zahájení insolvenčního řízení;

12.5.6 byl zjištěn úpadek objednatele;

12.5.7 soudem byl zamítnut insolvenční návrh na objednatele z důvodu nedostatku jeho majetku;

12.5.8 soudem bylo schváleno moratorium ohledně objednatele;

12.5.9 objednateli byl jmenován insolvenční správce;

12.5.10 majetek či aktiva objednatele jsou předmětem exekuce nebo výkonu rozhodnutí, nikoli však pro exekuci nebo výkon rozhodnutí týkající se zanedbatelné částky. Zanedbatelnou částkou se pro tyto případy rozumí částka do 250.000,- Kč jakožto částka souhrnná pro všechny exekuce a všechny výkony rozhodnutí;

12.5.11 objednatel neposkytuje dodavateli součinnost potřebnou k řádnému plnění dodavatele objednateli nebo k jiným povinnostem, k nimž je dodavatel
podle smlouvy, těchto OP nebo ze zákona povinen, a to ani v náhradní přiměřené lhůtě, kterou dodavatel objednateli za účelem poskytnutí potřebné součinnosti písemně stanovil, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 7 dní;

12.5.12 existuje právo třetí osoby k movitému vybavení, které nedodal objednateli dodavatel a které brání řádnému poskytování plnění dodavatele objednateli.

12.6 Z důvodu právní jistoty se uvádí, že pro důvody uvedené v bodech 12.5.1 až 12.5.12 je dodavatel oprávněn odstoupit od všech smluv nebo pouze od některých smluv uzavřených s objednatelem, které se řídí těmito OP, a to podle jeho vlastní volby.

12.7. Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na opakující se plnění, případně je smlouva na opakující se plnění ukončena z jiného důvodu, jsou povinnosti obou stran následující:

12.7.1  Objednatel je povinen poskytnout dodavateli bez zbytečného odkladu ve dnech a časech stanovených písemně dodavatelem veškerou potřebnou součinnost
k činnostem dodavatele souvisejícím s ukončením poskytování jeho plnění, zejména je povinen mu zpřístupnit místo určení za účelem provedení deinstalace movitého vybavení a jeho odvozu. Objednatel je povinen i v případě odstoupení od smlouvy, či jiného ukončení smlouvy, uhradit dodavateli dohodnutou cenu deinstalace,
a to podle podmínek uvedených ve smlouvě a podle ustanovení těchto OP, a to i v případě, pokud by se odstoupení, nebo jiné ukončení smlouvy, týkalo smlouvy, jejíž součástí byla dohoda o deinstalaci movitého vybavení. Pro případ, že by objednatel neposkytl dodavateli součinnost potřebnou k ukončení poskytování plnění ze strany dodavatele, je dodavatel oprávněn účtovat objednateli náhradu za plnění odpovídající odměně za plnění sjednané ve smlouvě, byť by se jednalo o smlouvu, od níž bylo odstoupeno nebo byla ukončena jiným způsobem, a to ode dne, kdy měl podle písemné výzvy dodavatele objednatel potřebnou součinnost poskytnout až do dne, kdy ji skutečně poskytl a činnost dodavatele související s ukončením plnění byla dodavatelem skutečně provedena. Tímto je myšleno zejména nájemné za movité vybavení, respektive náhrada za něj, v případech, kdy po ukončení smlouvy dodavatel neposkytne k datu a času určeném písemně dodavatelem potřebnou součinnost k deinstalaci a odvozu movitého vybavení. O deinstalaci a odvozu movitého vybavení se i v tomto případě sepíše předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

12.7.2 Dodavatel provede po účinnosti ukončení smlouvy vyúčtování plnění poskytnutých na základě ukončené smlouvy, a to společně s vyúčtováním plnění podle jiných ukončených smluv, společně s vyúčtováním plnění smluv, které ještě nebyly ukončeny, nebo samostatně, a to podle vlastní volby.

12.8 V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho ustanovení smlouvy, OP nebo občanského zákoníku, které ji k takovému právnímu jednání opravňuje, pokud to OP nebo smlouva nevylučují, jinak je odstoupení od smlouvy neplatné pro jeho neurčitost. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakékoliv odstoupení od smlouvy, s výjimkou smluv, které mají charakter smlouvy kupní, je odstoupením s účinky do budoucna.

12.9 K platnosti odstoupení od smlouvy je nutné, aby v něm bylo zmíněno, kterého konkrétního plnění se odstoupení týká, které konkrétní smlouvy se týká,
nebo z něj musí být jiným jednoznačným vymezením zřejmé, v jakém rozsahu smluvní strana odstupuje. V opačném případě je odstoupení od smlouvy neplatné pro jeho neurčitost. Z důvodu právní jistoty a odstranění pochybností ohledně platnosti či neplatnosti odstoupení se uvádí, že pokud například smlouva (oboustranně podepsaná cenová nabídka) obsahuje několik plnění dodavatele objednateli, jedná se o vícero závazkových právních vztahů na sobě nezávislých, a proto je třeba je ukončit samostatně (výpovědí, dohodou, odstoupením), přičemž v právním jednání, kterým se závazkový právní vztah ukončuje (výpovědí, dohodou, odstoupením) tak musí být jednoznačně uvedeno plnění, které má být ukončeno a pokud smlouva obsahuje vícero plnění stejného druhu, pak musí být v právním jednání, kterým se závazkový právní vztah ukončuje, jednoznačně uvedeno i to, kterého plnění stejného druhu se ukončení týká (např. specifikováno místem určení, kde je plnění poskytováno). Pokud se má ukončení plnění týkat veškerých plnění ujednaných smlouvou, pak tam musí být tato skutečnost výslovně uvedena. V opačném případě, pokud právní jednání, kterým se plnění ukončuje, nesplňuje náležitosti podle tohoto ustanovení, je neplatné pro jeho neurčitost.

12.10 Pokud objednatel odstoupí od smlouvy na instalaci movitého vybavení či tuto smlouvu ukončí jiným způsobem, pak stejným způsobem ke stejnému dni účinnosti ukončuje i smlouvy, které s touto souvisí, tedy ty smlouvy, jejichž plnění nemůže dodavatel plnit bez předchozí instalace movitého vybavení, zejména tedy nájemní smlouvu k příslušnému movitému vybavení, které mělo být předmětem instalace.

  

Článek 13

SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 Pro případ prodlení objednatele s úhradou jakéhokoliv peněžitého plnění vůči dodavateli je dodavatel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužného peněžitého plnění, s jehož úhradou je objednatel v prodlení, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

13.2 Pro případ, že by objednatel porušil jakýkoliv ze zákazů uvedených v bodech 5.8, 5.10, 6.8, 6.9, 7.13, 7.14 nebo 7.15 těchto OP, je dodavatel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za porušení každého jednotlivého zákazu, a to i opakovaně při opakovaném porušení kteréhokoliv ze zákazů.

13.3 Pro případ, že by objednatel porušil povinnost zpřístupnit pronajaté movité vybavení objednateli za účelem jeho opravy či údržby stanovené v bodě 7.12 těchto OP, je dodavatel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za porušení této povinnosti, a to i opakovaně při opakovaném porušení této povinnosti.

13.4 Pro případ, že by objednatel porušil zákaz konkurence uvedený v bodě 15.1 těchto OP, je dodavatel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč za porušení této povinnosti, a to i opakovaně při opakovaném porušení této povinnosti.

13.5 Pro případ, že by objednatel porušil povinnost poskytnout dodavateli součinnost k deinstalaci a odvozu pronajatého movitého vybavení po skončení nájmu,
jak je tato povinnost stanovena v bodě 7.10 těchto OP, je dodavatel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za porušení této povinnosti, a to i opakovaně při opakovaném porušení této povinnosti.

13.6 Uhrazení jakékoliv z výše uvedených smluvních pokut objednatelem nemá vliv na sjednanou povinnost nebo zákaz, naopak porušená povinnost nebo zákaz nadále zůstává v platnosti.

13.7 Ujednání o jakékoliv z výše uvedených smluvních pokut nemají vliv na oprávnění dodavatele požadovat po objednateli náhradu způsobené škody, a to v nesnížené výši.

 

Článek 14 

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1 Objednatel je v tomto článku dále označován také jako „Správce“ a dodavatel jako „Zpracovatel“.

14.2 Aby byl zajištěn soulad s požadavky nařízení GDPR v případě zpracování prováděného Zpracovatelem jménem Správce, pověřuje Správce Zpracovatele, který poskytuje dostatečné záruky, zejména pokud jde o odborné znalosti, spolehlivost, zdroje a vhodná technická a organizační opatření splňující požadavky nařízení GDPR, včetně požadavků na bezpečnost zpracování, aby zpracovávané osobní údaje zpracovával v souladu s nařízením GDPR a taktéž v souladu s ostatními právními předpisy.

14.3 Zpracovatel se tímto zavazuje zpracovávat pro Správce osobní údaje vymezené v čl. 14.5 těchto OP.

14.4 Jelikož Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje subjektů údajů Správce ve smyslu GDPR, uzavírají spolu smlouvu o zpracování, aby tak zajistili soulad zpracování osobních údajů s GDPR.

14.5 Zpracovatel se zavazuje na základě účelu stanoveného Správcem zejména zpracovávat:

14.5.1 jména a příjmení;

14.5.2 telefonní čísla;

14.5.3 data narození;

14.5.4 identifikační čísla;

14.5.5 bydliště;

14.5.6 sídla;

14.5.7 anonymizované a zašifrované otisky prstů nepřiřaditelné k určité osobě (ale přiřaditelné ke skupině osob bez možnosti přiřazení konkrétních otisků
ke konkrétní osobě);

14.5.8 SPZ (r.z.) vozidel;

14.5.9 fotografie fyzických osob včetně fotografií obličejů;

14.5.10 videonahrávky obsahující podobizny fyzických osob;

14.5.11 údaje o tělesné teplotě fyzických osob;

14.5.12 údaje o příchodech, odchodech, otevření konkrétních dveří a jiných vstupů určitými fyzickými osobami;

14.5.13 evidence pracovní doby;

14.5.14 pohyby vozidel a tím i jejich řidičů včetně použití myček vozidel a čerpání PHM do vozidel;

14.5.15 audionahrávky hlasu fyzických osob;

14.5.16 online přenos audio a video nahrávek zachycujících, mimo jiné, podobizny fyzických osob

14.5.17 apod.

14.6 Zpracovatel je v souladu se smlouvou o zpracování oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění jeho závazků ze smlouvy nebo smlouvy o zpracování, popř. z pokynů Správce, pokud pokyny Správce nejsou neslučitelné s nařízením GDPR.

14.7 Doba trvání zpracování plyne zejména z právních povinností uložených Správci právními předpisy, popř. tato doba vyplývá z právních ujednání mezi Správcem a subjektem údajů, nebo z jiných zákonných podmínek uvedených v článku 6 nařízení GDPR. Typ osobních údajů a kategorie osobních údajů jsou stanoveny Správcem s přihlédnutím k účelu zpracování a k povaze osobních údajů.

14.8 Zpracovatel nebude určovat účely a prostředky zpracování.

14.9 Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti se zpracováním osobních údajů dozví o subjektech údajů, vyjma případů sdělování informací či údajů za účelem plnění závazků vyplývajících ze smlouvy, smlouvy o zpracování, či z jiného právního předpisu.

14.10 Zpracovatel je současně povinen zavázat mlčenlivostí své zaměstnance s osobními údaji pracujícími.

14.11 Zpracovatel se zavazuje provést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil odpovídající úroveň zabezpečení osobních údajů.

14.12 Zpracovatel je dále povinen být Správci nápomocen prostřednictvím přijatých technických a organizačních opatření při plnění Správcových povinností ve vztahu k subjektům údajů, tj. zejména při vyřizování žádostí subjektů údajů o informace týkající se zpracování jejich osobních údajů, o přístup k jejich osobním údajům, opravu či výmaz jejich osobních údajů, omezení zpracování jejich osobních údajů, vyřizování námitek proti zpracování osobních údajů i realizaci práva subjektů údajů na přenositelnost údajů.

14.13 Zpracovatel je dále povinen po skončení smlouvy a smlouvy o zpracování všechny osobní údaje v souladu s těmito podmínkami vymazat nebo Správci vrátit. Současně je povinen vymazat všechny existující kopie, ledaže právní předpis stanoví jinak. To, zda osobní údaje budou Zpracovatelem vymazány nebo budou vráceny Správci, je oprávněn stanovit Správce, avšak pouze za podmínek stanovených těmito OP, zejména jejich článkem 5.14, přičemž Zpracovatel nemůže osobní údaje vymazat, pokud právní předpis stanoví jinak. Stejně tak Zpracovatel nemusí Správci osobní data vrátit, pokud byly v průběhu zpracování či později v souladu s právními předpisy nebo pokyny Správce, Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudu již smazány.

14.14 Zpracovatel se zavazuje, že ve smyslu čl. 32 až 34 GDPR přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v GDPR nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

14.15 Zpracovatel může svěřit zpracování osobních údajů dalšímu zpracovateli („Další zpracovatel“) bez předchozího konkrétního písemného povolení Správce. Pokud Zpracovatel zapojí dalšího Zpracovatele, aby provedl určité činnosti zpracování, uloží dalšímu Zpracovateli stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve smlouvě o zpracování, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR či jiných právních předpisů.

14.16 Zpracovatel je ve smyslu čl. 32 odst. 1 GDPR povinen provést technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s GDPR a jinými právními předpisy. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci na jeho žádost veškerou dokumentaci popisující a prokazující aktuální technická a organizační opatření Zpracovatele.

14.17 Zpracovatel je povinen dbát, aby žádný subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu
před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektů údajů.

14.18 V případě, že se kterýkoli subjekt údajů bude domnívat, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu s právním předpisem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a tento subjekt údajů ve smyslu čl. 21 GDPR vznese námitku nebo v souladu s čl. 16 GDPR požádá Zpracovatele o opravu, zavazuje se Zpracovatel o tom neprodleně informovat Správce.

14.19 Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze na území Evropské unie. Osobní údaje mohou být zpracovávány mimo území Evropské unie pouze na základě výslovného písemného souhlasu Správce, o který Zpracovatel požádá s dostatečným předstihem. V případě, že Správce nevysloví souhlas s přenosem a zpracováním osobních údajů mimo území Evropské unie, Zpracovatel není oprávněn tyto osobní údaje přenášet mimo toto území.

14.20 Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci nezbytnou součinnost při bezodkladném ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů.

14.21 Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti zpracování osobních údajů prostřednictvím dalších zpracovatelů, a umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověří, a k těmto auditům přispěje.

14.22 Jakmile Zpracovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, které pro Správce zpracovává, je povinen jej bez zbytečného odkladu, co se o porušení zabezpečení dozvěděl, ohlásit Správci. Zpracovatel je dále povinen poskytnout Správci veškerou potřebnou součinnost pro předejití rizikům pro práva a svobody subjektů údajů z porušení zabezpečení vyplývajícím.

14.23 Osobní údaje subjektů údajů bude Zpracovatel zpracovávat nejdéle po dobu trvání smlouvy, respektive nejdéle do uplynutí doby uvedené v článku 5.14 těchto OP. Po uplynutí této doby budou osobní údaje Zpracovatelem zpracovávány, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Zpracovatele, Správce, nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektů údajů na ochranu jejich soukromého a osobního života. Zpracovatel se zavazuje jednotlivé osobní údaje vymazat, jakmile pomine účel, pro který mu byly osobní údaje zpřístupněny.

14.24 Smlouva o zpracování se uzavírá na dobu určitou po dobu trvání smlouvy, respektive do doby uplynutí doby uvedené v článku 5.14 těchto OP.

  

Článek 15

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Objednatel se zavazuje, že po dobu deseti (10) let ode dne uzavření smlouvy s dodavatelem nebude poskytovat třetím osobám v rámci podnikatelské činnosti služby obdobného charakteru, jako jsou služby poskytované dodavatelem podle těchto OP.

15.2 Kontaktní údaje smluvních stran pro veškerou osobní, písemnou, faxovou, elektronickou i telefonickou komunikaci mezi smluvními stranami jsou uvedeny ve smlouvě. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně měnit vlastní kontaktní údaje. Tato změna nabývá vůči druhé smluvní straně účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení o této změně druhé smluvní straně.

15.3 Vyžaduje-li smlouva nebo OP, aby určité oznámení, sdělení nebo jiný úkon byl učiněn písemně, může být učiněn pouze prostřednictvím doporučené poštovní zásilky, kurýrní službou nebo osobním předáním příslušné písemnosti, případně též elektronicky na elektronickou adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě, avšak v tomto případě vždy tak, že je příslušný dokument podepsán oprávněnou osobou, naskenován a ve formátu .pdf odeslán druhé smluvní straně (Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě jde podle jejich dohody o písemnou formu, přičemž smluvní strana v takovém případě odpovídá za pravost podpisu, že podpis učinila osoba k tomu oprávněná a přebírá na sebe riziko za zneužití její emailové adresy neoprávněnou osobou).

15.4 Zmaří-li adresát dojití písemnosti odeslané odesílatelem formou doporučené zásilky tím, že si písemnost nepřevezme v úložní lhůtě, která bude v délce minimálně patnácti dní, platí, že písemnost byla adresátu doručena dnem uplynutí posledního dne úložní lhůty. Zmaří-li adresát dojití písemnosti odeslané odesílatelem formou doporučené zásilky tím, že ji odepře převzít, platí, že písemnost byla doručena dnem, kdy ji adresát odmítl převzít. Zmaří-li adresát dojití písemnosti odeslané odesílatelem formou doporučené zásilky jinak, než je uvedeno výše (např. tím, že neoznačí poštovní schránku svým jménem a příjmením či obchodní firmou, případně se poštovní schránka na adrese adresáta uvedené v záhlaví této smlouvy nebude vůbec nacházet), platí, že je písemnost řádně doručena dnem jejího vrácení odesílateli. Toto ujednání chtějí smluvní strany bez výhrad respektovat, nechtějí, aby toto ujednání posuzoval soud, neboť je pro ně nezbytné, aby z důvodu ochrany jejich práv bylo doručování včetně způsobů náhradního doručení jimi upraveno tak, aby jim vyhovovalo s přihlédnutím k jejich svobodné vůli,
kterou si nepřejí nahrazovat vrchnostenským posuzováním soudní moci. Nadto smluvní strany deklarují, že pokud soudy v některých případech považují ujednané právní domněnky a fikce za neplatné, tak i přesto smluvní strany výslovně trvají na ujednání náhradní formy doručení písemností v tomto bodě v celém rozsahu a zavazují se tímto ujednáním řídit
.

15.5 Pro případ, že by se kterékoliv ustanovení smlouvy nebo těchto OP stalo neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe naplňovalo účel takového ustanovení, případně se použije ustanovení obecně závazných právních předpisů. Případná neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovení nemá za následek neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy nebo těchto OP.

15.6 Smluvní strany jsou povinny písemně oznamovat druhé smluvní straně změnu veškerých významných údajů týkajících se oznamující smluvní strany, zejména změnu (i) identifikačních údajů smluvní strany, (ii) sídla či místa podnikání nebo činnosti smluvní strany, (iii) osob oprávněných jednat jménem smluvní strany v záležitostech vyplývajících ze smlouvy, (iv) kontaktních údajů smluvní strany a/nebo (v) dalších údajů významných pro řádné plnění smlouvy. Písemné oznámení o změně významných údajů týkajících se oznamující smluvní strany musí být druhé smluvní straně odesláno nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. Pro potřeby tohoto bodu OP se za písemné oznámení považuje i elektronická komunikace v písemné podobě (např. email, nebo sms), a to bez toho, aby musely býti současně splněny podmínky uvedené v bodu 15.3 těchto OP.

15.7 Smluvní vztah mezi smluvními stranami se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, ale také dalšími právními předpisy České republiky.

15.8 Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory smírnou cestou. Nejsou-li touto cestou vzájemné spory odstraněny, je k řešení sporů mezi smluvními stranami příslušný obecný soud dodavatele, kterým je Okresní soud v Olomouci, případně, pokud by byl k věci věcně příslušný soud krajský, pak bude místně příslušný Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci.

15.9 Objednatel ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku podpisem smlouvy prohlašuje, že veškerá ustanovení smlouvy a těchto OP jsou přiměřená a bylo možné je rozumně očekávat.

15.10 Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem a jsou platné a účinné ode dne 1.12.2020.

Zpět do obchodu